FITNESS & YOGA

✉️Hôtel Colline xin được trân trọng thông báo từ ngày 28.04.2023 Colline Fitness & Yoga  sẽ đóng cửa tạm thời để nâng cấp và sửa chữa. Colline Fitness & Yoga sẽ trở lại trong thời gian sớm nhất để phục vụ nâng cao sức khoẻ của quý khách hàng!
_____________________________________
✉️ Hôtel Colline is pleased to announce that from 28.04.2023 Colline Fitness & Yoga will be temporarily closed for upgrades and repairs. We will come back as soon as possible to serve to improve your health!
𝐀𝐝𝐝: 𝟏𝟎 𝐏𝐡𝐚𝐧 𝐁𝐨𝐢 𝐂𝐡𝐚𝐮, 𝐖𝐚𝐫𝐝 𝟏, 𝐃𝐚𝐥𝐚𝐭
𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 𝟎𝟐𝟔𝟑𝟑.𝟔𝟔𝟓𝟓𝟖𝟖 - 𝐢𝐧𝐟𝐨@𝐡𝐨𝐭𝐞𝐥𝐜𝐨𝐥𝐥𝐢𝐧𝐞.𝐜𝐨𝐦

THÔNG BÁO TẠM THỜI ĐÓNG CỬA

✉️Hôtel Colline xin được trân trọng thông báo từ ngày 28.04.2023 Colline Fitness & Yoga  sẽ đóng cửa tạm thời để nâng cấp và sửa chữa. Colline Fitness & Yoga sẽ trở lại trong thời gian sớm nhất để phục vụ nâng cao sức khoẻ của quý khách hàng!
_____________________________________
✉️ Hôtel Colline is pleased to announce that from 28.04.2023 Colline Fitness & Yoga will be temporarily closed for upgrades and repairs. We will come back as soon as possible to serve to improve your health!
𝐀𝐝𝐝: 𝟏𝟎 𝐏𝐡𝐚𝐧 𝐁𝐨𝐢 𝐂𝐡𝐚𝐮, 𝐖𝐚𝐫𝐝 𝟏, 𝐃𝐚𝐥𝐚𝐭
𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 𝟎𝟐𝟔𝟑𝟑.𝟔𝟔𝟓𝟓𝟖𝟖 - 𝐢𝐧𝐟𝐨@𝐡𝐨𝐭𝐞𝐥𝐜𝐨𝐥𝐥𝐢𝐧𝐞.𝐜𝐨𝐦