“Soulful Connections, Curated with Passion”

𝗚𝗿𝗲𝗲𝗻 𝗗𝗮𝘆 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝗖𝗼𝗹𝗹𝗶𝗻𝗲 𝗗𝗮𝗹𝗮𝘁 & 𝗗𝗮𝗹𝗮𝘁 𝗖𝗲𝗻𝘁𝗲𝗿

𝗚𝗿𝗲𝗲𝗻 𝗗𝗮𝘆 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝗖𝗼𝗹𝗹𝗶𝗻𝗲 𝗗𝗮𝗹𝗮𝘁 & 𝗗𝗮𝗹𝗮𝘁 𝗖𝗲𝗻𝘁𝗲𝗿

𝗚𝗿𝗲𝗲𝗻 𝗗𝗮𝘆 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝗖𝗼𝗹𝗹𝗶𝗻𝗲 𝗗𝗮𝗹𝗮𝘁 & 𝗗𝗮𝗹𝗮𝘁 𝗖𝗲𝗻𝘁𝗲𝗿

𝗖𝗼𝗹𝗹𝗶𝗻𝗲 𝗗𝗮𝗹𝗮𝘁 & 𝗗𝗮𝗹𝗮𝘁 𝗖𝗲𝗻𝘁𝗲𝗿 xin chân thành cám ơn thành viên của 02 công ty đã tham gia sự kiện “𝗚𝗿𝗲𝗲𝗻 𝗗𝗮𝘆 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝗖𝗼𝗹𝗹𝗶𝗻𝗲 𝗗𝗮𝗹𝗮𝘁”, một sự kiện đã được tổ chức vào ngày 21.11.2023 nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường và phát triển du lịch bền vững thông qua hành động trồng cây ngay tại thành phố Đà Lạt 
Hẹn gặp mọi người vào “𝗚𝗿𝗲𝗲𝗻 𝗗𝗮𝘆 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝗖𝗼𝗹𝗹𝗶𝗻𝗲 𝗗𝗮𝗹𝗮𝘁” 2024

_____________________

Colline Dalat & Dalat Center would like to extend our heartfelt thanks to the members of 02 companies for participating in the “Green Day with Colline Dalat” event, an event held on November 21, 2023 to raise awareness of the importance of environmental protection and sustainable tourism development through the act of planting trees right in the city of Dalat.
We look forward to seeing you all at the “Green Day with Colline Dalat” event in 2024.

𝗧: 𝟎𝟐𝟔𝟑𝟑.𝟔𝟔𝟓𝟓𝟖𝟖 𝗜 𝗘: 𝗶𝗻𝗳𝗼@𝗵𝗼𝘁𝗲𝗹𝗰𝗼𝗹𝗹𝗶𝗻𝗲.𝗰𝗼𝗺 𝗜 𝗪: 𝗵𝗼𝘁𝗲𝗹𝗰𝗼𝗹𝗹𝗶𝗻𝗲.𝗰𝗼𝗺

Hợp tác cùng Colline
Hợp tác cùng Colline×
...